O badaniach

Projekt Szacowanie Liczebności Artystów i Twórców w Polsce prowadzi Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS na zlecenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Środowisko artystyczne jest bardzo silnie rozproszone, niezbadane w Polsce, a jednocześnie zagrożone wysokim ryzykiem dochodowym i ubezpieczeniowym ze względu na przerywany i niestabilny charakter pracy. Z drugiej strony jego siłą jest kreatywność, która stanowi ogromny potencjał wspierania rozwoju gospodarczego, przyciągania i retencji talentów, kreowania innowacji, rewitalizacji miast i obszarów które w skutek przestarzałej struktury gospodarczej utraciły pierwotną zdolność tworzenia miejsc pracy.

Zakres działań podejmowanych na rzecz monitorowania i analizowania sytuacji zawodowej twórców i artystów w Polsce jest bardzo mały w porównaniu z innymi krajami. Co więcej nie chodzi nawet o skromną liczbę, a raczej o incydentalność podejmowanych w tym zakresie przedsięwzięć. Do celów porównawczych nie kwalifikują się opracowania przygotowywane przez poszczególne środowiska twórcze i artystyczne. Statystyka publiczna w wypadku artystów dostarcza dane niezwykle ograniczone. Albo dotyczą one wyłącznie absolwentów szkół artystycznych, albo wynikają z badań prowadzonych na grupie podmiotów zatrudniających przynajmniej dziesięciu pracowników, nie obejmują zatem najmniejszych, ale i potencjalnie najliczniejszych podmiotów gospodarczych sektora kultury.

Statystyka dotycząca twórców i artystów w Polsce nabrała szczególnej wagi. Brak szczegółowych i wiarygodnych danych dotyczących liczebności tego środowiska jest barierą dla aktualnie realizowanych, przez Zespół Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, prac reformatorskich nad systemem wsparcia artystów w Polsce.

Głównym celem szacowania jest określenie liczby osób pracujących w sektorze kultury w Polsce, reprezentujących 7 wybranych branż: film, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr oraz sztuka ludowa. Określenie tej wielkości jest niezbędne do oceny skutków finansowych wprowadzenia w Polsce pakietu uprawnień przyznawanych określonym artystom i twórcom. Pakiet rozwiązań dyskutowany jest pod wspólną nazwą „status artysty”. 

Liczba osób, którym przysługiwał będzie status, będzie podzbiorem większego zbioru obejmującego artystów i twórców, a którego stworzenie jest głównym celem niniejszych prac. 

Szacowanie liczby artystów i twórców w Polsce odbędzie się wg autorskiej metody badawczej obejmującej dwa główne działania: analiza danych zastanych (istniejące bazy danych) oraz badanie uzupełniające CAWI (ankieta). Pierwsze działanie ma odpowiedzieć na pytanie o zarejestrowaną we wszystkich źródłach liczbę osób, a drugie określić wielkości części wspólnych w powyższych danych.